Σύντομον Ἱστορικὸν τῆς Μονῆς

Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας Μητρὸς Του, οἱ εὐλογίαι τῶν Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀτλάντας κ. κ. Ἀλεξίου καὶ τοῦ πνευματικοῦ μας πατρὸς καὶ Γέροντος πανοσιολογιωτάτου κ. Ἐφραίμ, καὶ ὁ  ἀξιέπαινος ζῆλον καὶ πόθος τῶν Ἑλλήνων κατοίκων τῆς Φλώριδας, συνήργησαν ὣστε νὰ ἀνοιχθῇ εἰς τὴν Φλόριδα μία νέα Ἱερὰ Μονή, πρὸς τιμὴν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου.

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἰδρύθη τὸν Σεπτέμβιο τοῦ 1998. Ἡ ἐν αὐτῇ ἀδελφότης ἔλκει τὴν πνευματική της καταγωγὴ ἐκ τῆς ἀρχαιοτάτης καὶ ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου, τῆς εὐρισκομένης ἐν Ἑλλάδι, πλησίον τῆς πόλεως Σερρῶν. Ἡ γενέτειρα καὶ ἱστορικὴ Μονὴ ἰδρύθη τὸν 13ον αἰῶνα καὶ ἀποτελεῖ ἓνα ἀπὸ τὰ πλέον πολυσύχναστα προσκυνήματα τῆς Βορείου Ἑλλάδος.