Ἑλληνικἠ Ὀρθόδοξος Ἱερἀ Μονἠ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

Annunciation of The Theotokos Greek Orthodox Monastery


Welcome to the web pages of the Annunciation of the Most Holy Theotokos Monastery

   13486 NW Hwy 225
    Reddick, FL 32686
352-591-1803

 

TO BROWSE IN ENGLISH

 

Καλῶς ὡρίσατε εἰς τὰς ἱστοσελίδας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

   13486 NW Hwy 225
    Reddick, FL 32686
352-591-1803

ΞΕΝΑΓΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝTo return to this page while browsing, please press the monastery picture on the top of the table of contents. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς περιηγήσεως, διὰ νὰ ἐπιστρέψετε σ΄ αὐτὴν τὴν σελίδα, πιέσατε τὴν φωτογραφία τῆς Μονῆς στὴν ἀρχὴ τοῦ πίνακος περιεχομένων.

Web site best seen with MS Explorer. See the Technical Support Information.

Hosted by
MetroLink Hosting & Design